Възползвайте се от безплатна доставка за България до офис на Еконт при поръчка над 100 лв. Безплатна експресна доставка за гр. София при поръчка на стойност над 50 лв.!

Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна
  • Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна
  • Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна
  • Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна
  • Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна
  • Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна
  • Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна
  • Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна

Dinitrol (Динитрол) 4941 антикорозионна вакса черна

  • Производител: Dinitrol
  • Код на продукта: 1116307
  • Обем: 500 мл.
22.99лв.

Експресна поръчкаDINITROL 4941 CAR черен 500 ML SPRAY 12-P
DINITROL 4941 е продукт за защита, предназначен за употреба при обработка на превозни средства по време на производството, в заводите за внос и в приложенията след продажба. Когато се нанася върху чиста, суха повърхност, тя се прилепва както към боядисаните повърхности, така и към тези, покрити със слой от PVC или подобен материал. Цинкът, каучукът и пластмасата са напълно невредими от продукта. Чистата и икономична обработка по линията е гарантирана от лекотата на приложение на продукта и високото съдържание на сухо вещество. DINITROL 4941 също е проектиран за използване на резервни части, машини и железни и стоманени конструкции в силно корозивна среда. DINITROL 4941 е много подходящ и като антикорозионно покритие за транспорт и складиране при изключително корозивни условия.

Защита от корозия на шасито на автомобила. Черно. Твърд, восъчен филм.

Черна антикорозионна течност за външно приложение на шасито на автомобила, която осигурява дълготрайна защита срещу корозия и абразия, дори и при тежки условия. Осигурява здрав, еластичен защитен слой. Слоят е устойчив на температурите на камерите за ремонт/боядисване.

Приложение:

Разклатете добре преди употреба. Препоръчително налягане на въздуха: 4-6 бара.

Пръскайте от разстояние: 25-30 см.

Нанесете върху чисти, сухи повърхности.

Внимание: Преди пръскане, уверете се, че пистолетът работи правилно, блокираните дюзи могат да причинят избухване на опаковката.

Не нанасяйте върху двигателя, скоростна кутия, амортисьори, картер.

Виж повече...

Максимална влажност 65%. за работа.

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006 / ЕО, член 31
Дата на печат 24.03.2015 г. Номер на версията 25 Ревизия: 16.12.2014 г.
Страница 1/12
               РАЗДЕЛ 1: Идентифициране на веществото / сместа и на фирмата / предприятието
 · 1.1 Идентификатор на продукта
· Търговско наименование: DINITROL 4941 / CAR Spray
· 1.2 Подходящи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна подходяща информация.
· Приложение на веществото / сместа Антикорозионна добавка
· 1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност
· Производител / Доставчик:
DINOL GmbH Pyrmonter Str. 76 D-32676 Lügde
Тел: +49 5281 9829 80 Факс: +49 5281 9829 860 E-mail: msds@dinol.com
· Допълнителна информация, получена от: Научни изследвания и развитие
· 1.4 Спешен телефонен номер:
Giftnotruf Берлин +49 (0) 30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch.
                       РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите
· 2.1 Класификация на веществото или сместа
· Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
  GHS02 пламък. Аерозол 1
GHS07
Очите Ирит. 2 STOT SE 3
Asp. Токс. 1 воден хроничен 3
H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да причини сънливост или замаяност.
H304 Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H412 Вреден за водния живот с дълготрайни ефекти.
  · Класификация съгласно Директива 67/548 / ЕИО или Директива 1999/45 / ЕО F +; Изключително запалим
R12: Изключително запалим.
R52 / 53-66-67: Вреден за водните организми, може да причини дългосрочни неблагоприятни ефекти във водната среда. Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата. Парите могат да причинят сънливост и виене на свят.
· Информация относно специфични опасности за хората и околната среда:
Продуктът трябва да бъде етикетиран поради процедурата за изчисление на "Обща насока за класификация на препарати на ЕС" в последната валидна версия.
При дълъг или многократен контакт с кожата може да причини дерматит поради обезмасляващия ефект на разтворителя. Внимание! Контейнер под налягане.
Има наркотизиращ ефект.
· Система за класификация:
Класификацията е според най-новите издания на списъците на ЕС и разширена от данните на фирмата и литературата.
  · 2.2 Елементи на етикета
· Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно наредбата CLP.
(Продължение на страница 2) BG
    40.1.0

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006 / ЕО, член 31
Дата на печат 24.03.2015 г. Номер на версията 25 Ревизия: 16.12.2014 г.
Страница 2/12
     Търговско наименование: DINITROL 4941 / CAR Spray
                · Пиктограми за опасност
GHS02 GHS07
· Сигнална дума Опасност
· Определящи опасността компоненти за етикетиране: нафта (нефт), хидротретирана светлина метил етил кетон
Нафта (нефт), хидротретирана светлина Нафта (нефт), хидротретирана светлина
· Декларации за опасност
H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да причини сънливост или замаяност.
H412 Вреден за водния живот с дълготрайни ефекти.
(Продължение на страница 1)
  · Предохранителни изявления
P210 Пазете от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. - Пушенето забранено.
P251 Контейнер под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба.
P280 Носете защитни ръкавици / защитно облекло / защита на очите.
P305 + P351 + P338 АКО В ОЧИ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако
настоящ и лесен за правене. Продължете изплакването.
P403 + P233 Да се ​​съхранява на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.
P405 Магазинът е заключен.
P410 + P412 Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F.
P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни
регламенти.
· Допълнителна информация:
EUH066 Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата.
Контейнер под налягане: предпазвайте от слънчева светлина и не излагайте на температури над 50 ° C. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба.
Не пръскайте върху открит пламък или върху нажежаеми материали. Пазете от източници на запалване - не пушете.
Възможно е натрупване на експлозивни смеси без достатъчно вентилация.
· 2.3 Други опасности
Петролен нафта / петролен дестилат / смазочно масло отговарят на изискванията да не бъдат класифицирани като канцерогенни (<0,1% бензен алт <3% (w / w) DMSO екстракт (IP 346)).
· Резултати от оценката на PBT и vPvB
· PBT: Не е приложимо.
· VPvB: Не е приложимо.
                      РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките
· 3.2. Химическа характеристика: смеси
· Описание: Смес от вещества, изброени по-долу, с добавки.
· Опасни компоненти:
       (Продължение на страница 3) BG
    40.1.0

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006 / ЕО, член 31
Дата на печат 24.03.2015 г. Номер на версията 25 Ревизия: 16.12.2014 г.
Търговско наименование: DINITROL 4941 / CAR Spray
РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ
· 4.1 Описание на мерките за оказване на първа помощ
· След вдишване: Подавайте чист въздух или кислород; обадете се за лекар.

......

Коментари ( 0 )

Напишете коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър