Възползвайте се от безплатна доставка за България до офис на Еконт при поръчка над 100 лв. Безплатна експресна доставка за гр. София при поръчка на стойност над 50 лв.!

Dinitrol(Динитрол) 4942 антикорозионна защитна вакса кафява 1л
  • Dinitrol(Динитрол) 4942 антикорозионна защитна вакса кафява 1л
  • Dinitrol(Динитрол) 4942 антикорозионна защитна вакса кафява 1л
  • Dinitrol(Динитрол) 4942 антикорозионна защитна вакса кафява 1л
  • Dinitrol(Динитрол) 4942 антикорозионна защитна вакса кафява 1л

Dinitrol(Динитрол) 4942 антикорозионна защитна вакса кафява 1л

  • Производител: Dinitrol
  • Код на продукта: 1118807
  • Обем: 1000 мл.
28.60лв.

Експресна поръчкаDINITROL 4942 Кафяв 1 L 12-P
DINITROL 4942 е продукт за обработка на каросерията на превозни средства по време на производството и последваща защита при вече използвани превозни средства. Когато се нанася върху чиста, суха повърхност, тя се прилепва както към боядисаните повърхности, така и към тези, покрити със слой от PVC или подобен материал. Цинкът, каучукът и пластмасата са напълно невредими от продукта. Чистата и икономична обработка по линията се гарантира с лесно приложение и високо съдържание на твърдо вещество. DINITROL 4942 също е проектиран да се използва за резервни части, машини и стоманени конструкции в силно корозивна среда. DINITROL 4942 е много подходящ като антикорозионно средство за транспортиране и дългосрочно съхранение  при екстремни корозивни обстоятелства.

Виж повече...

Може да се нанася със спрей, четка или ролка 

Моля не използвайте Динитрол 4942 при температура под 15⁰C. Най-добра работна температура е 20⁰C.

Максимална допостима влажност 50%.

 

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006 / ЕО, член 31
Дата на печат 19.03.2015 г. Номер на версията 7 Ревизия: 15.12.2014 г.
Страница 1/8
               РАЗДЕЛ 1: Идентифициране на веществото / сместа и на фирмата / предприятието
 · 1.1 Идентификатор на продукта
· Търговско наименование: DINITROL 4942
· 1.2 Подходящи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна подходяща информация.
· Приложение на веществото / сместа Антикорозионна добавка
· 1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност
· Производител / Доставчик:
DINOL GmbH Pyrmonter Str. 76 D-32676 Lügde
Тел: +49 5281 9829 80 Факс: +49 5281 9829 860 E-mail: msds@dinol.com
· Допълнителна информация, получена от: Научни изследвания и развитие
· 1.4 Спешен телефонен номер:
Giftnotruf Берлин +49 (0) 30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch.
                       РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите
· 2.1 Класификация на веществото или сместа
· Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
GHS02
Дрън. Liq. 3 H226 Запалима течност и пари.
GHS07
STOT SE 3 H336 Може да причини сънливост или замаяност.
· Класификация съгласно Директива 67/548 / ЕИО или Директива 1999/45 / ЕО
R10-66-67: запалим. Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата. Парите могат да причинят сънливост и виене на свят.
· Информация относно специфични опасности за хората и околната среда:
Продуктът трябва да бъде етикетиран поради процедурата за изчисление на "Обща насока за класификация на препарати на ЕС" в последната валидна версия.
При дълъг или многократен контакт с кожата може да причини дерматит поради обезмасляващия ефект на разтворителя.
Има наркотизиращ ефект.
· Система за класификация:
Класификацията е според най-новите издания на списъците на ЕС и разширена от данните на фирмата и литературата.
     · 2.2 Елементи на етикета
· Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно наредбата CLP.
· Пиктограми за опасност
GHS02 GHS07
· Сигнална дума Предупреждение
· Определящи опасността компоненти на етикетирането: нафта (нефт), хидротретирана тежка
  (Продължение на страница 2) BG
    40.1.0

Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006 / ЕО, член 31
Дата на печат 19.03.2015 г. Номер на версията 7 Ревизия: 15.12.2014 г.
Търговско наименование: DINITROL 4942
Страница 2/8
                     · Декларации за опасност
H226 Запалима течност и пари. H336 Може да причини сънливост или замаяност.
· Предохранителни изявления
P210 Пазете от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. - Пушенето забранено.
P243 Вземете предпазни мерки срещу статичен разряд.
P303 + P361 + P353 АКО НА КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете / свалете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата
с вода / душ.
P403 + P233 Да се ​​съхранява на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.
P405 Магазинът е заключен.
P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни
регламенти.
· Допълнителна информация:
EUH066 Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата.
· 2.3 Други опасности
Нефтената нафта / петролен дестилат / смазочно масло отговарят на изискванията, за да не бъдат класифицирани като
канцерогенен (<0,1% бензен алт <3% (w / w) DMSO екстракт (IP 346)).
· Резултати от оценката на PBT и vPvB
· PBT: Не е приложимо.
· VPvB: Не е приложимо.
(Продължение на страница 1)
                      РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките
· 3.2. Химическа характеристика: смеси
· Описание: Смес от вещества, изброени по-долу, с добавки.
· Опасни компоненти:
CAS: 64-17-5 Етанол 1- <5% EINECS: 200-578-6 F R11
Дрън. Liq. 2, Н225; Очите Ирит. 2, Н319
· Допълнителна информация: За формулировката на изброените рискови фрази вижте раздел 16.
              CAS: 64742-48-9
EC номер: 919-857-5 Reg.nr .: 01-2119463258-33
Нафта (нефт), хидротретирана тежка Xn R65
R10-66-67
          25- <50%
  Дрън. Liq. 3, H226; Asp. Токс. 1, H304; STOT SE 3, H336
                        aluminiumpasta F R11
R66
          1- <5%
  Дрън. Sol. 1, H228
                              РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ
· 4.1 Описание на мерките за оказване на първа помощ
· След вдишване: Подавайте чист въздух или кислород; обадете се за лекар.
· След контакт с кожата: Ако дразненето на кожата продължава, консултирайте се с лекар.
· След контакт с очите:
Изплакнете отвореното око за няколко минути под течаща вода. Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар.
· След поглъщане: Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар.
· 4.2 Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и закъснели Няма налична допълнителна информация.
· 4.3 Указание за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение
 Няма налична допълнителна подходяща информация.
GB (продължение на страница 3)
    40.1.0

 Дата на печат 19.03.2015
Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006 / ЕО, член 31
Версия номер 7
Ревизия: 15.12.2014г
(Продължение на страница 2)
Страница 3/8
    Търговско наименование: DINITROL 4942
                  РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
· 5.1 Средства за гасене
· Подходящи пожарогасители: CO2, пясък, пожарогасител. Не използвайте вода.
· От съображения за безопасност un

......

Коментари ( 0 )

Напишете коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър